Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
  • Mateřská škola, Kobylí, Školní 722

O školce

Mateřská škola, Kobylí, Školní 722

Budova mateřské školy byla otevřena 1.9. 1981

Mateřská škola, Kobylí, Školní 722 vznikla jako samostatný právní subjekt dne 1. října 2002. Mateřská škola Kobylí je státním zařízením, je zařazena do sítě školských zařízeních od 27.1. 1996. Od 1. října 2002 přešla do právní subjektivity,zřizovatelem je Obec Kobylí. Je 3- třídní a leží v centru obce Kobylí. V současné době provozuje 3 třídy rozdělené podle věku dětí a také smíšené.  Ve dvou dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy, jedna třída má k dispozici celé patro. V přízemí budov jsou skladovací prostory a lehárna., ředitelna, šatny, hračkárna , výdejna stravy. V druhé části budovy , která je propojena koridorem jsou učebny pro výuku nadstandardních aktivit. Kotelny jsou součástí spodních pater budovy . Velká školní zahrada je k dispozici dětem jak z naší MŠ , tak dětem ZŠ. Vybudoval ji Obecní úřad Kobylí. Mateřské škole se podařilo vybudovat díky sponzoringu bazén pro naše děti, Strava se dováží ze ZŠ Kobylí, děti stolují v učebnách jednotlivých tříd. Mateřská škola je vybavena standardním dětským nábytkem, který postupně měníme za nový – dle finančních možností. MŠ Kobylí  má velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídá antropometrickým požadavkům, počtu dětí.Je zdravotně nezávadný, bezpečný a estetický.

mskobyli

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno, učitelky plně využívají všech pomůcek k plnění ŠVP PV.

Většina hraček a dalších doplňků je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň uklízet na správné místo.

Celý areál je vyzdoben pracemi dětí, které se tak podílejí na úpravě celé školky, aby je mohli shlédnou i všichni hosté MŠ.

Od září jsou děti zařazeny do třech tříd. Celkem nastoupilo 71 dětí, v jarních měsících bude přijato dalších 6 dětí. Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno. Těší mě zájem rodičů o naši školičku, budova MŠ je plně využita. O děti pečuje 5 učitelek, 2 učitelky jsou přijaty na výpomoc. Spolupráce se školní jídelnou v oblasti stravování má na starosti jedna pracovnice, další dvě pracovnice pracují jako domovnice. O údržbu a okolí MŠ se stará údržbář. Snažíme se nabídnout dětem v jejich rozvoji vše potřebné. Ve třídách jsou vypracovány třídní vzdělávací plány v návaznosti na školní vzdělávací program. Jeho součástí je výuka angličtiny. Taneční studio Šik zahájí svoji činnost od ledna roku 2014. Také budou nabídnuty další programy hudební školy YAMAHA v oblasti výuky hry na zobcovou flétnu. V oblasti logopedie je nově proškolena jedna z učitelek MŠ a naváže spolupráci se ZŠ Kobylí, se kterou plánujeme i další aktivity vzájemné spolupráce – návštěvy školní družiny, ZŠ, kulturní akce a zápis dětí do první třídy. V průběhu výchovně-vzdělávací práce se děti zapojují také v oblasti národopisu, country souborů, pěveckého souboru a sólových zpěvů, recitace. Nejsou opomíjeny ani výtvarné a pracovní činnosti, rozvíjení poznání, matematické představy a rozvoj tělesné výchovy. Pro předškolní děti a jejich rodiče bude od ledna nabídnuta příprava dětí na ZŠ, formou eduaktivně-stimulačních skupin. Rodiče se také účastní setkáníček a tvořivých dílen v průběhu celého školního roku. Nejsou opomíjeny ani kulturní akce, plánujeme Mikulášskou nadílku, předvánoční koncerty, Vánoční a jarní besídky pro rodiče, Novoroční koncert, divadla v MŠ, karnevaly, účast na pěveckých soutěžích a dalších kulturních akcích v Kobylí, včetně vítání občánků, dále vystoupení kouzelníka, výlety do okolních MŠ, sportovní soutěže, rozloučení s předškoláčky a školní výlet všech dětí z MŠ. Zvláštní poděkování také patří všem firmám v Kobylí, které darovaly sponzorské dary a zapojily se při údržbě MŠ. Stejné poděkování patří i rodičům, nejen za věcné dary a hračky, ale také pomůcky a ostatní.

Sluníčka